ItemCollection.CanGroup Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda toto zobrazení kolekce podporuje seskupování.Gets a value that indicates whether this collection view supports grouping.

public:
 virtual property bool CanGroup { bool get(); };
public override bool CanGroup { get; }
member this.CanGroup : bool
Public Overrides ReadOnly Property CanGroup As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud kolekce podporuje seskupování; v opačném případě false .true if the collection supports grouping; otherwise, false. Výchozí hodnota je false.The default value is false.

Poznámky

Tato vlastnost slouží k otestování, zda aktuální implementace podporuje seskupování před použitím GroupDescriptions vlastnosti pro přidání GroupDescription objektů.Use this property to test whether the current implementation supports grouping before using the GroupDescriptions property to add GroupDescription objects.

Platí pro