ItemCollection.GroupDescriptions Vlastnost

Definice

Získá kolekci GroupDescription objektů, které definují, jak seskupit položky.Gets a collection of GroupDescription objects that defines how to group the items.

public:
 virtual property System::Collections::ObjectModel::ObservableCollection<System::ComponentModel::GroupDescription ^> ^ GroupDescriptions { System::Collections::ObjectModel::ObservableCollection<System::ComponentModel::GroupDescription ^> ^ get(); };
public override System.Collections.ObjectModel.ObservableCollection<System.ComponentModel.GroupDescription> GroupDescriptions { get; }
member this.GroupDescriptions : System.Collections.ObjectModel.ObservableCollection<System.ComponentModel.GroupDescription>
Public Overrides ReadOnly Property GroupDescriptions As ObservableCollection(Of GroupDescription)

Hodnota vlastnosti

ObservableCollection<GroupDescription>

ObservableCollection<T> GroupDescription Objektů.An ObservableCollection<T> of GroupDescription objects. Kolekce je indexována úrovněmi skupiny.The collection is indexed by the group levels.

Příklady

Související příklad naleznete v tématu PropertyGroupDescription .For a related example, see PropertyGroupDescription.

Poznámky

Pomocí CanGroup vlastnosti otestujete, zda aktuální implementace podporuje seskupování před přidáním GroupDescription objektů.Use the CanGroup property to test whether the current implementation supports grouping before adding GroupDescription objects.

Poznámka

Tuto vlastnost lze nastavit pouze přístupem k objektu kolekce a pomocí různých metod, jako je například Add .This property can be set only by accessing the collection object and using its various methods, such as Add. Vlastnost pro přístup k objektu kolekce je jen pro čtení, ale samotná kolekce je pro čtení i zápis.The property to access the collection object is read-only, while the collection itself is read-write.

Platí pro

Viz také