ItemCollection.IndexOf(Object) Metoda

Definice

Vrátí index v této kolekci, kde je umístěna zadaná položka.Returns the index in this collection where the specified item is located.

public:
 override int IndexOf(System::Object ^ item);
public override int IndexOf (object item);
override this.IndexOf : obj -> int
Public Overrides Function IndexOf (item As Object) As Integer

Parametry

item
Object

Objekt, který má být v kolekci hledán.The object to look for in the collection.

Návraty

Int32

Index položky v kolekci, nebo-1, pokud položka v kolekci neexistuje.The index of the item in the collection, or -1 if the item does not exist in the collection.

Implementuje

Platí pro