ItemCollection.Insert(Int32, Object) Metoda

Definice

Vloží do kolekce element v zadaném indexu.Inserts an element into the collection at the specified index.

public:
 virtual void Insert(int insertIndex, System::Object ^ insertItem);
public void Insert (int insertIndex, object insertItem);
abstract member Insert : int * obj -> unit
override this.Insert : int * obj -> unit
Public Sub Insert (insertIndex As Integer, insertItem As Object)

Parametry

insertIndex
Int32

Index založený na nule, na který má být položka vložena.The zero-based index at which to insert the item.

insertItem
Object

Položka ke vložení.The item to insert.

Implementuje

Výjimky

Kolekce je v režimu ItemsSource.The collection is in ItemsSource mode.

Index je mimo rozsah.The index is out of range.

Poznámky

Všechny položky po zadané pozici jsou přesunuty o jednu z nich.All items after the specified position are moved down by one.

Platí pro