ItemCollection.IsEmpty Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která označuje, zda je výsledné (filtrované) zobrazení prázdné.Gets a value that indicates whether the resulting (filtered) view is empty.

public:
 virtual property bool IsEmpty { bool get(); };
public override bool IsEmpty { get; }
member this.IsEmpty : bool
Public Overrides ReadOnly Property IsEmpty As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud je výsledné zobrazení prázdné; v opačném případě false .true if the resulting view is empty; otherwise, false.

Platí pro