ItemCollection.IList.IsReadOnly Vlastnost

Definice

Tento člen podporuje infrastrukturu Windows Presentation Foundation (WPF) a není určen pro použití přímo v kódu.This member supports the Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

property bool System::Collections::IList::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsReadOnly { get; }
member this.System.Collections.IList.IsReadOnly : bool
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements IList.IsReadOnly

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud IList je jen pro čtení, v opačném případě false .true if the IList is read only; otherwise, false.

Implementuje

Platí pro