ItemCollection.IEditableCollectionView.CanAddNew Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která indikuje, jestli se do kolekce dá přidat nová položka.Gets a value that indicates whether a new item can be added to the collection.

property bool System::ComponentModel::IEditableCollectionView::CanAddNew { bool get(); };
bool System.ComponentModel.IEditableCollectionView.CanAddNew { get; }
member this.System.ComponentModel.IEditableCollectionView.CanAddNew : bool
 ReadOnly Property CanAddNew As Boolean Implements IEditableCollectionView.CanAddNew

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud se do kolekce dá přidat nová položka, v opačném případě false .true if a new item can be added to the collection; otherwise, false.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že ItemCollection je instance přetypování na IEditableCollectionView rozhraní.It can be used only when the ItemCollection instance is cast to an IEditableCollectionView interface.

Platí pro