ItemCollection.IEditableCollectionView.CancelEdit Metoda

Definice

Ukončí úpravu transakce a pokud je to možné, obnoví původní hodnotu položky.Ends the edit transaction and, if possible, restores the original value to the item.

 virtual void System.ComponentModel.IEditableCollectionView.CancelEdit() = System::ComponentModel::IEditableCollectionView::CancelEdit;
void IEditableCollectionView.CancelEdit ();
abstract member System.ComponentModel.IEditableCollectionView.CancelEdit : unit -> unit
override this.System.ComponentModel.IEditableCollectionView.CancelEdit : unit -> unit
Sub CancelEdit () Implements IEditableCollectionView.CancelEdit

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že ItemCollection je instance přetypování na IEditableCollectionView rozhraní.It can be used only when the ItemCollection instance is cast to an IEditableCollectionView interface.

Platí pro