ItemCollection.IEditableCollectionView.CanRemove Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda může být položka odebrána z kolekce.Gets a value that indicates whether an item can be removed from the collection.

property bool System::ComponentModel::IEditableCollectionView::CanRemove { bool get(); };
bool System.ComponentModel.IEditableCollectionView.CanRemove { get; }
member this.System.ComponentModel.IEditableCollectionView.CanRemove : bool
 ReadOnly Property CanRemove As Boolean Implements IEditableCollectionView.CanRemove

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud je možné odebrat položku z kolekce; v opačném případě false .true if an item can be removed from the collection; otherwise, false.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že ItemCollection je instance přetypování na IEditableCollectionView rozhraní.It can be used only when the ItemCollection instance is cast to an IEditableCollectionView interface.

Platí pro