ItemCollection.IEditableCollectionView.CommitEdit Metoda

Definice

Ukončí úpravu transakce a uloží nedokončené změny.Ends the edit transaction and saves the pending changes.

 virtual void System.ComponentModel.IEditableCollectionView.CommitEdit() = System::ComponentModel::IEditableCollectionView::CommitEdit;
void IEditableCollectionView.CommitEdit ();
abstract member System.ComponentModel.IEditableCollectionView.CommitEdit : unit -> unit
override this.System.ComponentModel.IEditableCollectionView.CommitEdit : unit -> unit
Sub CommitEdit () Implements IEditableCollectionView.CommitEdit

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že ItemCollection je instance přetypování na IEditableCollectionView rozhraní.It can be used only when the ItemCollection instance is cast to an IEditableCollectionView interface.

Platí pro