ItemCollection.IEditableCollectionView.IsEditingItem Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která indikuje, jestli transakce úpravy probíhá.Gets a value that indicates whether an edit transaction is in progress.

property bool System::ComponentModel::IEditableCollectionView::IsEditingItem { bool get(); };
bool System.ComponentModel.IEditableCollectionView.IsEditingItem { get; }
member this.System.ComponentModel.IEditableCollectionView.IsEditingItem : bool
 ReadOnly Property IsEditingItem As Boolean Implements IEditableCollectionView.IsEditingItem

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud probíhá úprava transakce; v opačném případě false .true if an edit transaction is in progress; otherwise, false.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že ItemCollection je instance přetypování na IEditableCollectionView rozhraní.It can be used only when the ItemCollection instance is cast to an IEditableCollectionView interface.

Platí pro