ItemCollection.IEditableCollectionView.Remove(Object) Metoda

Definice

Odebere zadanou položku z kolekce.Removes the specified item from the collection.

 virtual void System.ComponentModel.IEditableCollectionView.Remove(System::Object ^ item) = System::ComponentModel::IEditableCollectionView::Remove;
void IEditableCollectionView.Remove (object item);
abstract member System.ComponentModel.IEditableCollectionView.Remove : obj -> unit
override this.System.ComponentModel.IEditableCollectionView.Remove : obj -> unit
Sub Remove (item As Object) Implements IEditableCollectionView.Remove

Parametry

item
Object

Položka k odebrání.The item to remove.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že ItemCollection je instance přetypování na IEditableCollectionView rozhraní.It can be used only when the ItemCollection instance is cast to an IEditableCollectionView interface.

Platí pro