ButtonBase.ClickEvent Pole

Definice

Identifikuje Click směrovanou událost.Identifies the Click routed event.

public: static initonly System::Windows::RoutedEvent ^ ClickEvent;
public static readonly System.Windows.RoutedEvent ClickEvent;
 staticval mutable ClickEvent : System.Windows.RoutedEvent
Public Shared ReadOnly ClickEvent As RoutedEvent 

Hodnota pole

RoutedEvent

Poznámky

Tato událost odpovídá pravému kliknutí levým tlačítkem myši.This event corresponds to a left mouse button click.

Platí pro