RibbonGallery.ToolTipDescription Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví popisný text, který se zobrazí v popisku pro tento ovládací prvek.Gets or sets the descriptive text that is displayed in the ToolTip for this control.

public:
 property System::String ^ ToolTipDescription { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ToolTipDescription { get; set; }
member this.ToolTipDescription : string with get, set
Public Property ToolTipDescription As String

Hodnota vlastnosti

String

Popisný text, který se má zobrazit v popisu.The descriptive text to display in the ToolTip. Registrovaný výchozí hodnota je null .The registered default is null. Další informace o tom, co může ovlivnit hodnotu, najdete v tématu Priorita hodnoty vlastností závislosti.For more information about what can influence the value, see Dependency Property Value Precedence.

Poznámky

Upozornění

Jednotlivé ovládací prvky pásu karet dědí FrameworkElement.ToolTip vlastnost.Each ribbon control inherits a FrameworkElement.ToolTip property. Pokud FrameworkElement.ToolTip je vlastnost nastavena, nebude zobrazen rozšířený popis pásu karet. místo toho bude zobrazen standardní popisek.If the FrameworkElement.ToolTip property is set, the ribbon's enhanced ToolTip will not be shown; the standard ToolTip will be shown instead.

Informace o vlastnosti závislostiDependency Property Information

Pole identifikátoruIdentifier field ToolTipDescriptionProperty
Vlastnosti metadat nastavené na trueMetadata properties set to true ŽádnéNone

Platí pro

Viz také