CollectionView.CurrentChanging Událost

Definice

Nastane, když se CurrentItem mění.

public:
 virtual event System::ComponentModel::CurrentChangingEventHandler ^ CurrentChanging;
public virtual event System.ComponentModel.CurrentChangingEventHandler CurrentChanging;
member this.CurrentChanging : System.ComponentModel.CurrentChangingEventHandler 
Public Overridable Custom Event CurrentChanging As CurrentChangingEventHandler 
Public Overridable Event CurrentChanging As CurrentChangingEventHandler 

Event Type

CurrentChangingEventHandler

Implementuje

Poznámky pro dědice

Vyvolání této události před změnou .CurrentItem

Platí pro

Viz také