CollectionView.IsDynamic Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda podkladová kolekce poskytuje oznámení o změně.Gets a value that indicates whether the underlying collection provides change notifications.

protected:
 property bool IsDynamic { bool get(); };
protected bool IsDynamic { get; }
member this.IsDynamic : bool
Protected ReadOnly Property IsDynamic As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud podkladová kolekce poskytuje oznámení o změnách; v opačném případě false .true if the underlying collection provides change notifications; otherwise, false.

Platí pro