CollectionView.IsRefreshDeferred Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda je použito nedokončené DeferRefresh() používání.Gets a value that indicates whether there is an outstanding DeferRefresh() in use.

protected:
 property bool IsRefreshDeferred { bool get(); };
protected bool IsRefreshDeferred { get; }
member this.IsRefreshDeferred : bool
Protected ReadOnly Property IsRefreshDeferred As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true v případě, že je použito nedokončené DeferRefresh() používání; v opačném případě false .true if there is an outstanding DeferRefresh() in use; otherwise, false.

Poznámky pro dědice

Odvozené třídy by se měly vyhnout volání Refresh() IsRefreshDeferred , pokud vrátí true .Derived classes should avoid calling Refresh() if IsRefreshDeferred returns true.

Platí pro