CollectionView.OKToChangeCurrent Metoda

Definice

Vrátí hodnotu, která označuje, zda může zobrazení změnit, která položka je CurrentItem .Returns a value that indicates whether the view can change which item is the CurrentItem.

protected:
 bool OKToChangeCurrent();
protected bool OKToChangeCurrent ();
member this.OKToChangeCurrent : unit -> bool
Protected Function OKToChangeCurrent () As Boolean

Návraty

Boolean

false Pokud naslouchací proces změnu zruší; v opačném případě true .false if a listener cancels the change; otherwise, true.

Platí pro