CollectionView.OKToChangeCurrent Metoda

Definice

Vrátí hodnotu, která určuje, zda zobrazení může změnit, která položka je CurrentItem.

protected:
 bool OKToChangeCurrent();
protected bool OKToChangeCurrent ();
member this.OKToChangeCurrent : unit -> bool
Protected Function OKToChangeCurrent () As Boolean

Návraty

Boolean

false pokud naslouchací proces změnu zruší; truev opačném případě .

Platí pro