CollectionView.OnCurrentChanging Metoda

Definice

CurrentChanging Vyvolá událost.

Přetížení

OnCurrentChanging()

CurrentChanging Vyvolá událost, která se nedá zrušit.

OnCurrentChanging(CurrentChangingEventArgs)

CurrentChanging Vyvolá událost se zadanými argumenty.

OnCurrentChanging()

CurrentChanging Vyvolá událost, která se nedá zrušit.

protected:
 void OnCurrentChanging();
protected void OnCurrentChanging ();
member this.OnCurrentChanging : unit -> unit
Protected Sub OnCurrentChanging ()

Poznámky

Tato metoda se nastaví CurrentPosition na -1. Tato metoda je volána změnami kolekce, které ovlivňují CurrentItem.

Platí pro

OnCurrentChanging(CurrentChangingEventArgs)

CurrentChanging Vyvolá událost se zadanými argumenty.

protected:
 virtual void OnCurrentChanging(System::ComponentModel::CurrentChangingEventArgs ^ args);
protected virtual void OnCurrentChanging (System.ComponentModel.CurrentChangingEventArgs args);
abstract member OnCurrentChanging : System.ComponentModel.CurrentChangingEventArgs -> unit
override this.OnCurrentChanging : System.ComponentModel.CurrentChangingEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnCurrentChanging (args As CurrentChangingEventArgs)

Parametry

args
CurrentChangingEventArgs

Informace o události.

Platí pro