CollectionView.OnPropertyChanged(PropertyChangedEventArgs) Metoda

Definice

Vyvolá PropertyChanged událost pomocí zadaných argumentů.Raises the PropertyChanged event using the specified arguments.

protected:
 virtual void OnPropertyChanged(System::ComponentModel::PropertyChangedEventArgs ^ e);
protected virtual void OnPropertyChanged (System.ComponentModel.PropertyChangedEventArgs e);
abstract member OnPropertyChanged : System.ComponentModel.PropertyChangedEventArgs -> unit
override this.OnPropertyChanged : System.ComponentModel.PropertyChangedEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnPropertyChanged (e As PropertyChangedEventArgs)

Parametry

e
PropertyChangedEventArgs

Argumenty vyvolání události.Arguments of the event being raised.

Platí pro