CollectionView.RefreshOverride Metoda

Definice

Znovu vytvoří zobrazení.Re-creates the view.

protected:
 virtual void RefreshOverride();
protected virtual void RefreshOverride ();
abstract member RefreshOverride : unit -> unit
override this.RefreshOverride : unit -> unit
Protected Overridable Sub RefreshOverride ()

Poznámky pro dědice

Odvozené třídy by měly přepsat tuto metodu pro změnu chování Refresh() metody.Derived classes should override this method to change the behavior of the Refresh() method.

Platí pro