CollectionView.SourceCollection Vlastnost

Definice

Vrátí podkladovou nefiltrované kolekce.Returns the underlying unfiltered collection.

public:
 virtual property System::Collections::IEnumerable ^ SourceCollection { System::Collections::IEnumerable ^ get(); };
public virtual System.Collections.IEnumerable SourceCollection { get; }
member this.SourceCollection : System.Collections.IEnumerable
Public Overridable ReadOnly Property SourceCollection As IEnumerable

Hodnota vlastnosti

IEnumerable

IEnumerableObjekt, který je podkladovou kolekcí.An IEnumerable object that is the underlying collection.

Implementuje

Platí pro