CollectionView.INotifyPropertyChanged.PropertyChanged Událost

Definice

Nastane, když se změní hodnota vlastnosti.

event System.ComponentModel.PropertyChangedEventHandler System.ComponentModel.INotifyPropertyChanged.PropertyChanged;
member this.System.ComponentModel.INotifyPropertyChanged.PropertyChanged : System.ComponentModel.PropertyChangedEventHandler 
Custom Event PropertyChanged As PropertyChangedEventHandler Implements System.ComponentModel.INotifyPropertyChanged

Event Type

PropertyChangedEventHandler

Implementuje

Platí pro