CollectionViewSource.Source Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví objekt kolekce, ze kterého se má toto zobrazení vytvořit.Gets or sets the collection object from which to create this view.

public:
 property System::Object ^ Source { System::Object ^ get(); void set(System::Object ^ value); };
public object Source { get; set; }
member this.Source : obj with get, set
Public Property Source As Object

Hodnota vlastnosti

Object

Výchozí hodnota je null.The default value is null.

Poznámky

Informace o vlastnosti závislostiDependency Property Information

Pole identifikátoruIdentifier Field SourceProperty
Vlastnosti metadat nastavené na trueMetadata properties set to true ŽádnéNone

Použití atributu XAMLXAML Attribute Usage

<object Source="myCollection" .../>  

Hodnoty XAMLXAML Values

myCollectionmyCollection
Existující kolekce.An existing collection. Chcete-li odkazovat na existující kolekci, použijte rozšíření značek StaticResource.To refer to an existing collection, use the StaticResource Markup Extension.

Platí pro