CollectionViewSource.SourceProperty Pole

Definice

Identifikuje Source vlastnost závislosti.Identifies the Source dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ SourceProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty SourceProperty;
 staticval mutable SourceProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly SourceProperty As DependencyProperty 

Hodnota pole

DependencyProperty

Platí pro