RelativeSource.AncestorLevel Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví úroveň předku hledat v FindAncestor režimu. Použijte 1 k označení nejbližšího k cílovému prvku vazby.

public:
 property int AncestorLevel { int get(); void set(int value); };
public int AncestorLevel { get; set; }
member this.AncestorLevel : int with get, set
Public Property AncestorLevel As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Nadřazená úroveň. Použijte 1 k označení nejbližšího k cílovému prvku vazby.

Příklady

Následující vrátí druhou ItemsControl zjištěnou cestu směrem nahoru počínaje cílovým prvkem vazby.

Binding myBinding = new Binding();
// Returns the second ItemsControl encountered on the upward path
// starting at the target element of the binding
myBinding.RelativeSource = new RelativeSource(
    RelativeSourceMode.FindAncestor, typeof(ItemsControl), 2);
Dim myBinding As New Binding()
' Returns the second ItemsControl encountered on the upward path
' starting at the target element of the binding
myBinding.RelativeSource = New RelativeSource(RelativeSourceMode.FindAncestor, GetType(ItemsControl), 2)

Poznámky

Mode Pokud vlastnost není explicitně nastavena, nastavení AncestorType nebo AncestorLevel vlastnost implicitně uzamkne Mode hodnotu vlastnosti na FindAncestor.

Použití textu XAML

Informace o XAML najdete v tématu RelativeSource MarkupExtension.

Platí pro

Viz také