RelativeSource.AncestorType Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví typ předku hledat.

public:
 property Type ^ AncestorType { Type ^ get(); void set(Type ^ value); };
public Type AncestorType { get; set; }
member this.AncestorType : Type with get, set
Public Property AncestorType As Type

Hodnota vlastnosti

Type

Typ nadřazeného typu. Výchozí hodnota je null.

Výjimky

Příklady

Následující vrátí druhou ItemsControl zjištěnou cestu směrem nahoru počínaje cílovým prvkem vazby.

Binding myBinding = new Binding();
// Returns the second ItemsControl encountered on the upward path
// starting at the target element of the binding
myBinding.RelativeSource = new RelativeSource(
    RelativeSourceMode.FindAncestor, typeof(ItemsControl), 2);
Dim myBinding As New Binding()
' Returns the second ItemsControl encountered on the upward path
' starting at the target element of the binding
myBinding.RelativeSource = New RelativeSource(RelativeSourceMode.FindAncestor, GetType(ItemsControl), 2)

Poznámky

Mode Pokud vlastnost není explicitně nastavena, nastavení AncestorType nebo AncestorLevel vlastnost implicitně uzamkne Mode hodnotu vlastnosti na FindAncestor.

Použití textu XAML

Informace o XAML najdete v tématu RelativeSource MarkupExtension.

Platí pro

Viz také