RelativeSource.ProvideValue(IServiceProvider) Metoda

Definice

Vrátí objekt, který by měl být nastaven jako hodnota vlastnosti cílového objektu pro tuto příponu označení. Pro je RelativeSource to další RelativeSource , s použitím příslušného zdroje pro zadaný režim.

public:
 override System::Object ^ ProvideValue(IServiceProvider ^ serviceProvider);
public override object ProvideValue (IServiceProvider serviceProvider);
override this.ProvideValue : IServiceProvider -> obj
Public Overrides Function ProvideValue (serviceProvider As IServiceProvider) As Object

Parametry

serviceProvider
IServiceProvider

Objekt, který může poskytovat služby pro rozšíření značek. V této implementaci může být tento parametr null .

Návraty

Object

Další RelativeSource .

Poznámky

RelativeSource je současně implementací rozšíření značek a datového objektu. Pokud rozšíření vrátí sám sebe, příslušné informace jsou obsaženy v datech. Hlavním účelem rozšíření značek je povolit syntax konstruktoru variabilního argumentu ve formě atributu tak, že FindAncestor režim může být definován jako vložený a dva další argumenty pro typ předchůdce a úroveň, kterou jiné režimy nevyžadují.

Platí pro