XmlDataProvider.XPath Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví XPath dotaz použitý k vygenerování shromažďování dat.

public:
 property System::String ^ XPath { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string XPath { get; set; }
member this.XPath : string with get, set
Public Property XPath As String

Hodnota vlastnosti

String

Dotaz XPath použitý k vygenerování shromažďování dat. Výchozí hodnota je prázdný řetězec.

Poznámky

Metoda XmlNode.SelectNodes zpracovává XPath výrazy z XPath vlastnosti. XPath funkce nejsou podporovány. Informace XPath o výrazech najdete v SelectNodes dokumentaci a v některých příkladech uvedených v části Příklad.

Nastavení následujících vlastností implicitně způsobí aktualizaci tohoto objektu: Source, , XmlNamespaceManagerDocument, a XPath.XmlDataProvider Při změně více vlastností způsobujících DeferRefresh aktualizaci se doporučuje použití.

Platí pro