DependencyObject.IsSealed Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která označuje, jestli je tato instance aktuálně zapečetěná (jen pro čtení).Gets a value that indicates whether this instance is currently sealed (read-only).

public:
 property bool IsSealed { bool get(); };
public bool IsSealed { get; }
member this.IsSealed : bool
Public ReadOnly Property IsSealed As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud je tato instance zapečetěná; v opačném případě false .true if this instance is sealed; otherwise, false.

Poznámky

Tato hodnota je nastavena interně.This value is set internally.

Platí pro

Viz také