DependencyObject.SetCurrentValue(DependencyProperty, Object) Metoda

Definice

Nastaví hodnotu vlastnosti závislosti beze změny jejího zdroje hodnoty.Sets the value of a dependency property without changing its value source.

public:
 void SetCurrentValue(System::Windows::DependencyProperty ^ dp, System::Object ^ value);
public void SetCurrentValue (System.Windows.DependencyProperty dp, object value);
member this.SetCurrentValue : System.Windows.DependencyProperty * obj -> unit
Public Sub SetCurrentValue (dp As DependencyProperty, value As Object)

Parametry

dp
DependencyProperty

Identifikátor vlastnosti závislosti, která se má nastavitThe identifier of the dependency property to set.

value
Object

Nová místní hodnota.The new local value.

Výjimky

Došlo k pokusu o změnu vlastnosti závislosti jen pro čtení nebo vlastnosti zapečetěné DependencyObject .Attempted to modify a read-only dependency property, or a property on a sealed DependencyObject.

value nebyl správný typ registrovaný pro dp vlastnost.value was not the correct type as registered for the dp property.

Poznámky

Tato metoda je používána komponentou, která programově nastavuje hodnotu jedné z jejích vlastností bez zakázání deklarovaného použití vlastnosti aplikace.This method is used by a component that programmatically sets the value of one of its own properties without disabling an application's declared use of the property. SetCurrentValueMetoda změní skutečnou hodnotu vlastnosti, ale existující triggery, datové vazby a styly budou fungovat i nadále.The SetCurrentValue method changes the effective value of the property, but existing triggers, data bindings, and styles will continue to work.

Platí pro