GetPageCompletedEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje GetPageCompleted událost FixedDocument nebo jiné implementující třídy DocumentPaginator .Represents the method that will handle the GetPageCompleted event of a FixedDocument or other classes implementing DocumentPaginator.

public delegate void GetPageCompletedEventHandler(System::Object ^ sender, GetPageCompletedEventArgs ^ e);
public delegate void GetPageCompletedEventHandler(object sender, GetPageCompletedEventArgs e);
type GetPageCompletedEventHandler = delegate of obj * GetPageCompletedEventArgs -> unit
Public Delegate Sub GetPageCompletedEventHandler(sender As Object, e As GetPageCompletedEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
GetPageCompletedEventArgs

Data událostiThe event data.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro