PagesChangedEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje PagesChanged událost.Represents the method that will handle the PagesChanged event.

public delegate void PagesChangedEventHandler(System::Object ^ sender, PagesChangedEventArgs ^ e);
public delegate void PagesChangedEventHandler(object sender, PagesChangedEventArgs e);
type PagesChangedEventHandler = delegate of obj * PagesChangedEventArgs -> unit
Public Delegate Sub PagesChangedEventHandler(sender As Object, e As PagesChangedEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
PagesChangedEventArgs

Data událostiThe event data.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro