WritingCancelledEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje WritingCancelled událost.Represents a method that will handle the WritingCancelled event.

public delegate void WritingCancelledEventHandler(System::Object ^ sender, WritingCancelledEventArgs ^ e);
public delegate void WritingCancelledEventHandler(object sender, WritingCancelledEventArgs e);
type WritingCancelledEventHandler = delegate of obj * WritingCancelledEventArgs -> unit
Public Delegate Sub WritingCancelledEventHandler(sender As Object, e As WritingCancelledEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
WritingCancelledEventArgs

Data událostiThe event data.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro