WritingCompletedEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracovává WritingCompleted událost XpsDocumentWriter třídy.Represents a method that handles the WritingCompleted event of the XpsDocumentWriter class.

public delegate void WritingCompletedEventHandler(System::Object ^ sender, WritingCompletedEventArgs ^ e);
public delegate void WritingCompletedEventHandler(object sender, WritingCompletedEventArgs e);
type WritingCompletedEventHandler = delegate of obj * WritingCompletedEventArgs -> unit
Public Delegate Sub WritingCompletedEventHandler(sender As Object, e As WritingCompletedEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
WritingCompletedEventArgs

Data událostiThe event data.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro