TableRowGroupCollection.IndexOf(TableRowGroup) Metoda

Definice

Vrátí index zadané položky kolekce založený na nule.Returns the zero-based index of specified collection item.

public:
 virtual int IndexOf(System::Windows::Documents::TableRowGroup ^ item);
public int IndexOf (System.Windows.Documents.TableRowGroup item);
abstract member IndexOf : System.Windows.Documents.TableRowGroup -> int
override this.IndexOf : System.Windows.Documents.TableRowGroup -> int
Public Function IndexOf (item As TableRowGroup) As Integer

Parametry

item
TableRowGroup

Položka kolekce, pro kterou se má vrátit indexA collection item to return the index of.

Návraty

Int32

Index vycházející ze zadané položky kolekce, nebo hodnota -1 , pokud zadaná položka není členem kolekce.The zero-based index of the specified collection item, or -1 if the specified item is not a member of the collection.

Implementuje

Platí pro