TableRowGroupCollection.IsReadOnly Vlastnost

Definice

Tento typ nebo člen podporuje infrastrukturu Windows Presentation Foundation (WPF) a není určen pro použití přímo v kódu.This type or member supports the Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

V současné době tato vlastnost vždy vrací false .Currently, this property always returns false.

Implementuje

Platí pro