TableRowGroupCollection.IList.Contains(Object) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu Contains(Object) .For a description of this member, see Contains(Object).

 virtual bool System.Collections.IList.Contains(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Contains;
bool IList.Contains (object value);
abstract member System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
override this.System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
Function Contains (value As Object) As Boolean Implements IList.Contains

Parametry

value
Object

A Object vyhledejte v TableRowGroupCollection .The Object to locate in the TableRowGroupCollection.

Návraty

Boolean

true Pokud se nachází Object v; v TableRowGroupCollection opačném případě false .true if the Object is found in the TableRowGroupCollection; otherwise, false.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že TableRowGroupCollection je instance přetypování na IList rozhraní.It can be used only when the TableRowGroupCollection instance is cast to an IList interface. Místo toho použijte metodu bezpečnou pro typ Contains .Use the type-safe Contains method instead.

Platí pro