TableRowGroupCollection.IList.Insert(Int32, Object) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu Insert(Int32, Object) .For a description of this member, see Insert(Int32, Object).

 virtual void System.Collections.IList.Insert(int index, System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Insert;
void IList.Insert (int index, object value);
abstract member System.Collections.IList.Insert : int * obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Insert : int * obj -> unit
Sub Insert (index As Integer, value As Object) Implements IList.Insert

Parametry

index
Int32

Index založený na nule, na který se má vložit Object .The zero-based index at which to insert the Object.

value
Object

ObjectVložení do TableRowGroupCollection .The Object to insert into the TableRowGroupCollection.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že TableRowGroupCollection je instance přetypování na IList rozhraní.It can be used only when the TableRowGroupCollection instance is cast to an IList interface. Místo toho použijte metodu bezpečnou pro typ Insert .Use the type-safe Insert method instead.

Platí pro