TableRowGroupCollection.IList.RemoveAt(Int32) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu RemoveAt(Int32) .For a description of this member, see RemoveAt(Int32).

 virtual void System.Collections.IList.RemoveAt(int index) = System::Collections::IList::RemoveAt;
void IList.RemoveAt (int index);
abstract member System.Collections.IList.RemoveAt : int -> unit
override this.System.Collections.IList.RemoveAt : int -> unit
Sub RemoveAt (index As Integer) Implements IList.RemoveAt

Parametry

index
Int32

Z nuly vycházející index položky k odebrání.The zero-based index of the item to remove.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že TableRowGroupCollection je instance přetypování na IList rozhraní.It can be used only when the TableRowGroupCollection instance is cast to an IList interface. RemoveMísto toho použijte metody typově bezpečné, RemoveAt nebo RemoveRange .Use the type-safe Remove, RemoveAt, or RemoveRange methods instead.

Platí pro