Duration.Automatic Vlastnost

Definice

Získá Duration hodnotu, která se automaticky určí.Gets a Duration value that is automatically determined.

public:
 static property System::Windows::Duration Automatic { System::Windows::Duration get(); };
public static System.Windows.Duration Automatic { get; }
member this.Automatic : System.Windows.Duration
Public Shared ReadOnly Property Automatic As Duration

Hodnota vlastnosti

Duration

DurationInicializuje se na automatickou hodnotu.A Duration initialized to an automatic value.

Poznámky

Použití atributu XAMLXAML Attribute Usage

<object property="Automatic" />  

Hodnoty XAMLXAML Values

majetekproperty
Vlastnost, která přijímá Duration hodnotu.A property that accepts a Duration value.

Platí pro