FigureLength Struktura

Definice

Popisuje výšku nebo šířku Figure.Describes the height or width of a Figure.

public value class FigureLength : IEquatable<System::Windows::FigureLength>
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.FigureLengthConverter))]
public struct FigureLength : IEquatable<System.Windows.FigureLength>
type FigureLength = struct
Public Structure FigureLength
Implements IEquatable(Of FigureLength)
Dědičnost
FigureLength
Atributy
Implementuje

Příklady

V následujícím příkladu, když uživatel klikne na Figure Width ,, Figure a v případě snížení.In the following example, when the user clicks on the Figure, the Width of the Figure decreases. Níže je uveden kód XAML pro ukázku.Below is the XAML for the sample.

<Page xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 x:Class="SDKSample.FigureLengthExample" >

 <FlowDocumentReader>
  <FlowDocument >
   <Paragraph>
    Raw text inside the paragraph
    <Figure Name="myFigure" Width="300">
     <Paragraph FontStyle="Italic" MouseDown="OnMouseDownDecreaseWidth" >
      Text inside of paragraph that is inside Figure...
     </Paragraph>
    </Figure>
   </Paragraph>
  </FlowDocument>
 </FlowDocumentReader></Page>

Níže je kód, který se používá ke Width snížení Figure.Below is the code used to decrease the Width of the Figure.

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Input;

namespace SDKSample
{
  public partial class FigureLengthExample : Page
  {

    void OnMouseDownDecreaseWidth(object sender, MouseButtonEventArgs args)
    {
      FigureLength myFigureLength = myFigure.Width;
      double widthValue = myFigureLength.Value;
      if (widthValue > 0)
      {
        myFigure.Width = new FigureLength((widthValue - 10), FigureUnitType.Pixel);
      }
    }
  }
}

Poznámky

Použití atributu XAMLXAML Attribute Usage

<object property="length"/> 

-nebo--or-

<object property="qualifiedDouble"/> 

Hodnoty XAMLXAML Values

lengthlength
Šířka nebo výška Figure v pixelech, které jsou popsány Double jako hodnota.The width or height of the Figure in pixels, described as a Double value. Alternativně lze tuto hodnotu kvalifikovat pomocí řetězcepxdeklarace jednotky (, in, cm, pt), viz qualifiedDouble níže.Alternatively, this value can be qualified with a unit declaration string (px, in, cm, pt) see qualifiedDouble below.

qualifiedDoublequalifiedDouble
Hodnota Double , jak je popsáno výše, a jeden z následujících řetězců deklarace jednotek: px, in, cm, pt.A double value as described above followed by one of the following unit declaration strings: px, in, cm, pt.

px(výchozí) jejednotky nezávislé na zařízení (1/96 palce na jednotku)device-independent units (1/96th inch per unit)px (default) is jednotky nezávislé na zařízení (1/96 palce na jednotku)device-independent units (1/96th inch per unit)

inje palce; 1in = = 96pxin is inches; 1in==96px

cmje centimetr; 1cm = = (96/2.54) pxcm is centimeters; 1cm==(96/2.54) px

ptje body; 1PT = = (96/72) pxpt is points; 1pt==(96/72) px

Konstruktory

FigureLength(Double)

Inicializuje novou instanci FigureLength třídy se zadaným počtem pixelů v délce.Initializes a new instance of the FigureLength class with the specified number of pixels in length.

FigureLength(Double, FigureUnitType)

Inicializuje novou instanci FigureLength třídy se zadaným Value a FigureUnitType.Initializes a new instance of the FigureLength class with the specified Value and FigureUnitType.

Vlastnosti

FigureUnitType

Získá typ Valuejednotky.Gets the unit type of the Value.

IsAbsolute

Získá hodnotu, která určuje, zda FigureLength obsahuje absolutní hodnotu (v pixelech).Gets a value that determines whether this FigureLength holds an absolute value (in pixels).

IsAuto

Získá hodnotu, která určuje, zda FigureLength je toto automatické (není určeno).Gets a value that determines whether this FigureLength is automatic (not specified).

IsColumn

Získá hodnotu, která určuje, zda FigureLength FigureUnitType má vlastnost hodnotu Column.Gets a value that determines whether this FigureLength has a FigureUnitType property value of Column.

IsContent

Získá hodnotu, která určuje, zda FigureLength FigureUnitType má vlastnost hodnotu Content.Gets a value that determines whether this FigureLength has a FigureUnitType property value of Content.

IsPage

Získá hodnotu, která určuje, zda FigureLength FigureUnitType má vlastnost hodnotu Page.Gets a value that determines whether this FigureLength has a FigureUnitType property value of Page.

Value

Získá hodnotu this FigureLength.Gets the value of this FigureLength.

Metody

Equals(FigureLength)

Porovná FigureLength dvě struktury pro rovnost.Compares two FigureLength structures for equality.

Equals(Object)

Určuje, zda je Object zadaný parametr FigureLength a a zda je totožný s tímto FigureLength.Determines whether the specified Object is a FigureLength and whether it is identical to this FigureLength.

GetHashCode()

Vrátí hodnotu hash tohoto FigureLengthkódu.Returns the hash code for this FigureLength.

ToString()

Vytvoří reprezentaci tohoto FigureLengthtypu. StringCreates a String representation of this FigureLength.

Operátory

Equality(FigureLength, FigureLength)

Porovná FigureLength dvě struktury pro rovnost.Compares two FigureLength structures for equality.

Inequality(FigureLength, FigureLength)

Porovná FigureLength dvě struktury pro nerovnost.Compares two FigureLength structures for inequality.

Platí pro