ComboBox.ObjectCollection.IndexOf(Object) Metoda

Definice

Načte index v rámci kolekce zadané položky.Retrieves the index within the collection of the specified item.

public:
 virtual int IndexOf(System::Object ^ value);
public int IndexOf (object value);
abstract member IndexOf : obj -> int
override this.IndexOf : obj -> int
Public Function IndexOf (value As Object) As Integer

Parametry

value
Object

Objekt představující položku, která se má najít v kolekciAn object representing the item to locate in the collection.

Návraty

Int32

Index založený na nule, kde se položka nachází v kolekci; v opačném případě-1.The zero-based index where the item is located within the collection; otherwise, -1.

Implementuje

Výjimky

valueParametr byl null .The value parameter was null.

Poznámky

IndexOfMetoda umožňuje určit, kde se položka nachází v kolekci.The IndexOf method enables you to determine where an item is located within the collection. Chcete-li zjistit, zda je položka umístěna v kolekci před voláním této metody, použijte Contains metodu.To determine if an item is located within the collection before calling this method, use the Contains method.

Platí pro

Viz také