Control.AccessibleRole Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví přístupnou roli ovládacího prvku.Gets or sets the accessible role of the control.

public:
 property System::Windows::Forms::AccessibleRole AccessibleRole { System::Windows::Forms::AccessibleRole get(); void set(System::Windows::Forms::AccessibleRole value); };
public System.Windows.Forms.AccessibleRole AccessibleRole { get; set; }
member this.AccessibleRole : System.Windows.Forms.AccessibleRole with get, set
Public Property AccessibleRole As AccessibleRole

Hodnota vlastnosti

AccessibleRole

Jedna z hodnot AccessibleRole .One of the values of AccessibleRole. Výchozí formát je Default.The default is Default.

Výjimky

Přiřazená hodnota není jedna z AccessibleRole hodnot.The value assigned is not one of the AccessibleRole values.

Poznámky

Tato AccessibleRole vlastnost popisuje, jaký typ prvku uživatelského rozhraní je objekt.The AccessibleRole property describes what kind of user interface element an object is. Pokud nelze určit roli ovládacího prvku, AccessibleRole je vlastnost nastavena na hodnotu Default .If the control's role cannot be determined, the AccessibleRole property is set to Default.

Další informace o vlastnostech přístupných objektů najdete v tématu obsahpopisných vlastností.For more information about properties of accessible objects, see Content of Descriptive Properties.

Platí pro

Viz také