Control.ControlCollection.AddRange(Control[]) Metoda

Definice

Přidá pole řídicích objektů do kolekce.Adds an array of control objects to the collection.

public:
 virtual void AddRange(cli::array <System::Windows::Forms::Control ^> ^ controls);
public virtual void AddRange (System.Windows.Forms.Control[] controls);
abstract member AddRange : System.Windows.Forms.Control[] -> unit
override this.AddRange : System.Windows.Forms.Control[] -> unit
Public Overridable Sub AddRange (controls As Control())

Parametry

controls
Control[]

Pole Control objektů, které mají být přidány do kolekce.An array of Control objects to add to the collection.

Příklady

Následující příklad kódu přidá dva Control objekty do Control.ControlCollection odvozené třídy Panel .The following code example adds two Control objects to the Control.ControlCollection of the derived class Panel. Příklad vyžaduje, abyste vytvořili Panel ovládací prvek a Button ovládací prvek na Form .The example requires that you have created a Panel control and a Button control on a Form. Po kliknutí na tlačítko RadioButton jsou do panelu přidány dva ovládací prvky Control.ControlCollection .When the button is clicked, two RadioButton controls are added to the panel's Control.ControlCollection.

  // Create two RadioButtons to add to the Panel.
private:
  RadioButton^ radioAddButton;
  RadioButton^ radioRemoveButton;

  // Add controls to the Panel using the AddRange method.
  void addRangeButton_Click( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   radioAddButton = gcnew RadioButton;
   radioRemoveButton = gcnew RadioButton;
   
   // Set the Text the RadioButtons will display.
   radioAddButton->Text = "radioAddButton";
   radioRemoveButton->Text = "radioRemoveButton";
   
   // Set the appropriate location of radioRemoveButton.
   radioRemoveButton->Location = System::Drawing::Point( radioAddButton->Location.X, radioAddButton->Location.Y + radioAddButton->Height );
   
   //Add the controls to the Panel.
   array<Control^>^controlArray = {radioAddButton,radioRemoveButton};
   panel1->Controls->AddRange( controlArray );
  }
// Create two RadioButtons to add to the Panel.
private RadioButton radioAddButton = new RadioButton();
private RadioButton radioRemoveButton = new RadioButton();

// Add controls to the Panel using the AddRange method.
private void addRangeButton_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
  // Set the Text the RadioButtons will display.
  radioAddButton.Text = "radioAddButton";
  radioRemoveButton.Text = "radioRemoveButton";
      
  // Set the appropriate location of radioRemoveButton.
  radioRemoveButton.Location = new System.Drawing.Point(
   radioAddButton.Location.X, 
   radioAddButton.Location.Y + radioAddButton.Height);
      
  //Add the controls to the Panel.
  panel1.Controls.AddRange(new Control[]{radioAddButton, radioRemoveButton});
}
' Create two RadioButtons to add to the Panel.
Dim RadioAddButton As RadioButton = New RadioButton()
Dim RadioAddRangeButton As RadioButton = New RadioButton()

' Add controls to the Panel using the AddRange method.
Private Sub AddRangeButton_Click(ByVal sender As System.Object, _
  ByVal e As System.EventArgs) Handles AddRangeButton.Click
  ' Set the Text the RadioButtons will display.
  RadioAddButton.Text = "RadioAddButton"
  RadioAddRangeButton.Text = "RadioAddRangeButton"

  ' Set the appropriate location of RadioAddRangeButton.
  RadioAddRangeButton.Location = New System.Drawing.Point( _
  RadioAddButton.Location.X, _
  RadioAddButton.Location.Y + RadioAddButton.Height)

  ' Add the controls to the Panel.
  Panel1.Controls.AddRange(New Control() {RadioAddButton, RadioAddRangeButton})
End Sub

Poznámky

ControlObjekty obsažené v controls poli jsou připojeny na konec kolekce.The Control objects contained in the controls array are appended to the end of the collection.

Metodu lze použít AddRange pro rychlé přidání skupiny Control objektů do kolekce namísto ručního přidání každého Control do kolekce pomocí Add metody.You can use the AddRange method to quickly add a group of Control objects to the collection instead of manually adding each Control to the collection using the Add method.

Chcete-li odebrat Control , který jste přidali dříve, Remove použijte RemoveAt metody, nebo Clear .To remove a Control that you previously added, use the Remove, RemoveAt, or Clear methods.

Poznámky pro dědice

Při přepsání AddRange(Control[]) v odvozené třídě nezapomeňte zavolat metodu základní třídy, AddRange(Control[]) aby bylo zajištěno, že ovládací prvky budou přidány do kolekce.When overriding AddRange(Control[]) in a derived class, be sure to call the base class's AddRange(Control[]) method to ensure that the controls are added to the collection.

Platí pro

Viz také