Control.ControlCollection.IList.Add(Object) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu Add(Object) .For a description of this member, see Add(Object).

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

 virtual int System.Collections.IList.Add(System::Object ^ control) = System::Collections::IList::Add;
int IList.Add (object control);
override this.System.Collections.IList.Add : obj -> int
abstract member System.Collections.IList.Add : obj -> int
override this.System.Collections.IList.Add : obj -> int
Function Add (control As Object) As Integer Implements IList.Add

Parametry

control
Object

Objekt, který se má přidat do této kolekce.The object to add to this collection.

Návraty

Int32

Pozice, do které byl nový prvek vložen, nebo-1 pro označení, že položka nebyla vložena do kolekce.The position into which the new element was inserted, or -1 to indicate that the item was not inserted into the collection.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že Control.ControlCollection je instance přetypování na IList rozhraní.It can be used only when the Control.ControlCollection instance is cast to an IList interface.

Platí pro