Control.ControlCollection.IList.IndexOf(Object) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu IndexOf(Object) .For a description of this member, see IndexOf(Object).

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

 virtual int System.Collections.IList.IndexOf(System::Object ^ control) = System::Collections::IList::IndexOf;
int IList.IndexOf (object control);
abstract member System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
override this.System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
Function IndexOf (control As Object) As Integer Implements IList.IndexOf

Parametry

control
Object

Objekt, který se má vyhledat v Control.ControlCollection .The object to locate in the Control.ControlCollection.

Návraty

Int32

Index, control Pokud byl nalezen v Control.ControlCollection ; v opačném případě-1.The index of control if found in the Control.ControlCollection; otherwise, -1.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že Control.ControlCollection je instance přetypování na IList rozhraní.It can be used only when the Control.ControlCollection instance is cast to an IList interface.

Platí pro