Control.ControlCollection.ICloneable.Clone Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu Clone() .For a description of this member, see Clone().

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

 virtual System::Object ^ System.ICloneable.Clone() = ICloneable::Clone;
object ICloneable.Clone ();
abstract member System.ICloneable.Clone : unit -> obj
override this.System.ICloneable.Clone : unit -> obj
Function Clone () As Object Implements ICloneable.Clone

Návraty

Object

Nový objekt, který je kopií této instance.A new object that is a copy of this instance.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že Control.ControlCollection je instance přetypování na ICloneable rozhraní.It can be used only when the Control.ControlCollection instance is cast to an ICloneable interface.

Platí pro