Control.GetNextControl(Control, Boolean) Metoda

Definice

Načte další ovládací prvek v pořadí na kartě podřízených ovládacích prvků dozadu nebo zpět.Retrieves the next control forward or back in the tab order of child controls.

public:
 System::Windows::Forms::Control ^ GetNextControl(System::Windows::Forms::Control ^ ctl, bool forward);
public System.Windows.Forms.Control GetNextControl (System.Windows.Forms.Control ctl, bool forward);
member this.GetNextControl : System.Windows.Forms.Control * bool -> System.Windows.Forms.Control
Public Function GetNextControl (ctl As Control, forward As Boolean) As Control

Parametry

ctl
Control

ControlSpusťte hledání pomocí.The Control to start the search with.

forward
Boolean

true Chcete-li hledat v pořadí prvků, false pro vyhledávání zpět.true to search forward in the tab order; false to search backward.

Návraty

Control

Další Control v pořadí prvků.The next Control in the tab order.

Poznámky

GetNextControlMetoda je závislá na pořadí tabulátoru.The GetNextControl method is dependent on tab order. Chcete-li iterovat všemi ovládacími prvky formuláře, včetně vnořených ovládacích prvků, použijte Controls vlastnost.To iterate through all controls of a form, including nested controls, use the Controls property. Chcete-li získat nebo nastavit aktivní ovládací prvek kontejneru, použijte ActiveControl vlastnost.To get or set the active control of a container control, use the ActiveControl property.

Platí pro

Viz také